Vedtægter

SeMat - Foreningen af matematiklærere ved læreruddannelsen

Vedtægter for SeMat - Foreningen af matematiklærere ved læreruddannelsen.

§1. SeMat har til formål at varetage faglige interesser. Dette formål søges bl.a. nået ved afholdelse af kurser og
møder af faglig og pædagogisk art.


§2. Som medlemmer kan optages alle, der underviser i matematik ved læreruddannelsen. Ekstraordinært kan
andre optages med bestyrelsens godkendelse.


§3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
3.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med foreningens konference eller kursus.
Indkaldelse sker med mindst fire ugers varsel til medlemmerne pr email.
3.2 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen finder sted. Bestyrelsen sender evt. indkomne forslag til foreningens medlemmer en uge
inden generalforsamlingen.
3.3 Dagsorden:
■ Valg af dirigent
■ Formandens beretning
■ Fremlæggelse af revideret regnskab for foreningen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret
■ Fremlæggelse af revideret regnskab for kursusaktiviteter. Regnskabsåret følger kalenderåret
■ Fastsættelse af kontingent herunder fremlæggelse af budget
■ Behandling af indkomne forslag
■ Valg af
○ Formand (jf. §4)
○ Øvrige bestyrelse og suppleant
■ Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
■ Eventuelt
3.4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Simpel stemmeflertal er
afgørende, dog kræves til gennemførelse af en vedtægtsændring, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
tilstedeværende stemmer herfor.
3.5 Ethvert medlem er valgbar til foreningens tillidsposter, dog må der enten foreligge skriftligt eller mundtligt
tilsagn. Man er ikke forpligtet på at modtage genvalg.
3.6 Skriftlig afstemning skal finde sted, når der fremsættes ønske derom. Valg til bestyrelse sker dog altid ved
skriftlig afstemning med mindre der er tale om fredsvalg.
3.7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når en fjerdedel af medlemmerne
skriftligt stiller forslag herom. Indkaldelse med vedlagt dagsorden skal ske med to ugers varsel.


§4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der normalt vælges for en toårig periode. Der vælges endvidere for et år
ad gangen en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.
4.0 Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder suppleanten i resten af det afgående medlems
valgperiode. Ved afgang i utide på en generalforsamling vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år.
4.1 Valgprocedure.
■ Kandidater til bestyrelsen meddeler selv deres kandidatur skriftligt til den siddende bestyrelse før
generalforsamlingen eller tilkendegiver deres kandidaturet på selve generalforsamlingen. I
tilkendegivelsen skal det meddeles hvorvidt kandidaturet gælder formandsposten, den øvrige bestyrelse
eller begge dele.
■ Kandidater skal have lejlighed til at udtale sig, hvis de ønsker det.
■ Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hvis antal opstillede kandidater overstiger antallet, der
er på valg (inklusiv suppleant) med mere end 2, foregår valget i to runder. Videre til anden runde går det
antal, som svarer til to mere end antallet, der er på valg (inklusiv suppleant). Dette gælder også valget til
formandsposten.
■ Hvis formanden er på valg, vælges denne først. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.
■ De øvrige bestyrelsespladser vælges herefter i en afstemning, hvor hvert medlem må afgive stemmer
svarende til det antal kandidater, der er på valg (inklusiv suppleant).
■ Valg af revisor (inklusiv suppleant) foretages efter valg til bestyrelsen.
■ Den blandt de ikke valgte kandidater med flest stemmer er valgt som suppleant.
■ I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
4.2 I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
4.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
4.4 Formanden tegner foreningen.
4.5 Revisor og revisorsuppleant vælges jf. ovenstående procedure §4.1. Dog sker afstemning kun skriftligt, når
der fremsættes ønske herom.


§5. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ordinær generalforsamling, og forslag herom
skal være udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen.
5.1 Foreningens opløsning kræver vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
tilstedeværende medlemmer.
5.2 I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om eventuelle pengemidlers anvendelse.


Vedtaget på stiftende generalforsamling i Odense den 28. august 1965.
Ændret på generalforsamlingen i København den 30. januar 1966.
Ændret på generalforsamlingen i Aalborg den 13. januar 1968.
Ændret på generalforsamlingen i Middelfart den 14. september 1995.
Ændret på generalforsamlingen i Ry den 19. og 20. september 2002.
Ændret på generalforsamlingen i Odense den 7. november 2012.
Ændret på generalforsamlingen i København 3. oktober 2018.
Ændret på generalforsamlingen i Odense den 5. marts 2020