Foreningens historie

SeMats historie

I forbindelse med foreningens 40 års jubilæum opstod der usikkerhed om, hvornår foreningen egentlig var blevet stiftet. Fodnoter på vedtægterne gav indtryk af, at foreningen var blevet stiftet i 1966, men en notits om jubilæet i Meddelelser affødte et brev fra Hans Nygaard, tidligere formand, hvor han gør opmærksom på at året er 1965 og datoen 28. august.

”I forbindelse med foreningens 25 års jubilæum opstod der en vis usikkerhed med hensyn til årstallet. Det var på et tidspunkt, hvor jeg var formand; men til trods for at jeg selv og andre af de involverede havde været med til foreningens stiftende generalforsamling, lykkedes det os ikke at finde dokumentation for datoen. Og ingen vidste hvor foreningens ældste arkiv blev opbevaret. Som undskyldning kan måske anføres, at det jo var på et tidspunkt, hvor der som bekendt skete meget omkring læreruddannelsen”[1]

Hans Nygaard vedlagde endvidere kopi af side 1 af foreningens første bestyrelsesprotokol, hvor det – som Hans Nygaard skriver – med Else Madvigs sirlige håndskrift fremgår, at generalforsamlingen blev holdt denne dag.

Vi vil benytte lejligheden til at citere fra den første side i protokollen, som fortæller meget om foreningens og om fagets historie:

SeMat blev stiftet d. 28. august 1965. Dokumentationen er en kopi af den første side i foreningens protokol – en kopi, der med en meget sirlig håndskrift beretter om foreningens stiftende generalforsamling og hvad der gik forud:

”6. marts 65 blev der i Silkeborg afholdt et orienterende møde mellem regnelærere ved ti jyske seminarier, og her nedsatte man et arbejdsudvalg til at arrangere et møde for seminariernes regnelærere.

8. maj 1965 blev der på Marselisborg Seminarium i Århus afholdt et møde for lærere, der underviser eller har undervist i regning ved seminarierne. Mødet blev indledt med et foredrag af afdelingsleder Jonas Lichtenberg fra Danmarks Lærerhøjskole med titlen ”Tal og matematik”. Endvidere drøftede man, til dels ved gruppemøder, indhold og omfang af faget regning under den kommende læreruddannelseslov. Mødet sluttede med en forhandling om dannelse af en forening for seminariernes regnelærere.

Resultatet heraf blev, at man skulle søge at danne en forening af regne- og matematiklærere ved seminarierne, idet matematiklærerne ønskede at være med, selv om de er tilknyttet gymnasieskolens matematiklærerforening.

28. aug. 65 blev den stiftende generalforsamling afholdt på Odense Seminarium.

Mødet blev indledt med foredrag af Povl Ejler Hansen, lærer ved Frederiksberg Skolevæsen med titlen ” Skal hovedskolens regnelærere have kendskab til matematik?”

Efter gennemgang af arbejdsudvalgets lovforslag blev der afholdt stiftende generalforsamling, og
bestyrelsen konstituerede sig med følgende sammensætning:

Seminarielektor Folmer Lund, Haderslev                          formand
Seminarielektor Johannes Pedersen, Århus                   næstformand
Seminarielektor Else Madvig, Th. Langs                           kasserer
Seminarieadjunkt J. Chr. Nielsen, Esbjerg                      sekretær
Afdelingsleder Allan Christianse, DLH                              bestyrelsesmedlem

Seminarieadjunkt Peter Bollerslev, Ålborg                       suppleant

 

Dette er den nøgterne beretning om foreningens. En beretning, der vidner om det tidligere skel mellem regning og matematik, men også en vilje til at samarbejde på tværs af dette skel – en beretning om personer, som mange af os har mødt, og andre kender som navne på lærebøgers omslag.

Siden hen har foreningen udviklet sig til en markant repræsentant for underviserne i matematik ved læreruddannelserne og markerer sig som den faglige forening, der blander sig i uddannelsespolitiske spørgsmål, arrangerer kurser og studierejser samt indgår i tværfagligt samarbejde med henblik på at fremme matematikfaget ved læreruddannelserne.[1] Citat: Hans Nygaard, tidligere rektor på Zahle Seminarium